Sayat Nova, Qani vur janim, Sevak AmroyanՔանի վուր ջան իմ, եա~ր, քի ղուրբան իմ. աբա ի՞նչ անիմ.
Արտասունք անիմ, շատ հոգուց հանիմ, եա~ր, ղադէդ տանիմ:
Ասիր` ջէյրան իմ. թուղ քի սէ՛յր անիմ, եա~ր, մըտիկ անիմ:
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա~ր, իլթիմազով:

Մազիրըդ` դաստա, պըռօշըդ` փըստա. հէյրանի վախտ է.
Ե՛կ նընգնինք չօլըն, վուր հասնինք գօլըն. ջէյրանի վախտ է:
Բըլբուլըն` վարդին, վարդըն` բաղաթին. սէյրանի վախտ է:
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա~ր, իլթիմազով:

Շուռ գանք համդամով, յիրգնային նամով թուփըն թացվիլ է.
Խաղ կանչինք հանգով, լալէքըն` ռանգով, վարդըն բացվիլ է:
Սուսան-սընբուլով, ղարիբ բըլբուլով բաղըն լըցվիլ է:
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա~ր, իլթիմազով:

Պատուական շինած, նըման նըմանած Լէյլու դիդարին.
Եա~ր, ուշքըս գընաց, մազիրըդ մընաց վրայ մուհաջարին:
Բաղըն` զարդարած, բըլբուլըն` քընած վարդի սաջարին:
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա~ր, իլթիմազով:

Հագիլ իս ատլաս, թուրլու զար ու խաս. սալբու դալ րօվուն.
Ձեռիդ ունիս թաս, լըցնիս ու ինձ տաս. ղուրբան իմ քօվուն:
Թաք դու բաղչէն գաս անիս մասնէմաս քու Սայաթ-Նովուն:
Մո՛ւտ բաղչէն նազով, քիզ գովիմ սազով, եա~ր, իլթիմազով:

source

Leave a Reply